Värähtelyanalyysit

Värähtelyanalyysit

Värähtelyanalyysit perustuvat kattaviin konelinjan / prosessin rakenteiden ja komponenttien värähtelytutkimuksiin, joiden avulla selvitetään tutkittavan kohteen värähtelydynaamiset perusominaisuudet sekä värähtelykäyttäytyminen.

Värähtelyanalyysien tuottama informaatio palvelee:

  • Koneuusintoja
  • Tuotantokapasiteetin nostoa
  • Kunnostustoimenpidetarpeita
  • Tuotekehitystä
cmt solutions värähtelyanalyysit

Koneuusinnat / Tuotantokapasiteetin nostot

Koneuusintaa tai kapasiteetin nostoa suunniteltaessa, ensimmäisiä avoimia kysymyksiä ovat, voidaanko nykyisiä olemassa olevia komponentteja ja rakenteita hyödyntää ja jos voidaan, niin miltä osin.

Värähtelyanalyysillä selvitetään kaikkien rakenteiden ja komponenttien värähtelyperusteinen soveltuvuus nykyiselle ja tavoite tuotantokapasiteetille.

Värähtelyanalyyseillä kyetään määrittämään rakenteiden ja komponenttien tarvitsemat:

  • Modifiointitarpeet
  • Uusintatarpeet
  • Kunnostustoimenpidetarpeet
värähtelyanalyysi

Tuotekehitys

Tuotekehitykselle, perinteisen FEM laskennan ja – mallinnuksen rinnalle, värähtelyanalyysien empiiriset kokeet ja mittaukset tuottavat korvaamatonta apua.

Värähtelyanalyyseillä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä, kun jo tuotekehitysvaiheessa, ennen tuotantoon siirtyvän tuotteen rakenteelliset / mitoitukselliset ongelmakohdat tunnistetaan ja korjataan.

värähtelyanalyysit animaatio kuva