logo
line
line_h
 svl svenska
1. Den mekaniska konditionen och tillståndet:
 
CMT utreder konditionen på det mekaniska tillståndet och underhållsbehovet för
den roterande utrustningen.
Uppdraget kan vara av engångskaraktär för att utföra en tillståndskontroll av anläggningens,
processlinjens status eller regelbundet återkommande tillståndskontroller.
 
Fördelar som kan uppnås är;
 • Högre tillförlitlighet i processlinjen
 • Minskad risk för oplanerade stopp
 • Förbättrad planering vid genomförande av underhållsstopp
   (reservdelar, resurser, tidsplanering)
 
2. Konstruktionsdynamisk utredning:
 
Vid en konstruktionsdynamisk utredning undersöker man lösningar till en tekniskt korrekt
och kostnadseffektiv ombyggnad av produktionslinjen för att förbättra hastighet och
produktionsvolym.
En konstruktionsdynamisk utredning utförs genom vibrationsmätningar, fältstudier och
tester på plats, samt som stöd för de teoretiskt utförda kontrollerna.
Genom en konstruktionsdynamisk utredning klargör man konstruktioners och
komponenters vibrationsdynamiska grundegenskaper, vibrationsbeteende utifrån
hur de är anpassade för såväl nuvarande som ett nytt produktionshastighetsmål.
 
Fördelar som kan uppnås:
 • Förenkling vid förnyelseprojekt av processlinjens konstruktionsarbete och
   genomförande blir mer kostnadseffektivt
 • Behovet av ändring och förnyelse av och i byggnader och enskilda
   komponenterna blir utrett
 • Investeringar läggs på identifierade brister och inte på hela konstruktionen
 • Erfarenhetsmässiga fakta för leverantörerna att utföra kontroll och produktutveckling
line_b
backr
Vibtationsmätningstjänster
 
Vibrationsmätningar är en snabb och tillförlitlig metod för att bedöma det mekaniska tillståndet hos roterande element,
hos såväl enskilda komponenter som för stora konstruktioners vibrationsdynamiska grundegenskaper och vibrationsbeteende.
Vibrationsmätningstjänsterna delas upp i två kategorier baserat på målet för undersökningen;
 1. Utredning av den mekaniska konditionen och tillståndet
 2. Utredning av konstruktionsdynamiken
varaht1
varahtely4